Museår i 2021? Hva bør du passe på?

Kari Rigstad

Kari Rigstad

Fagsjef og biolog for Nokas Skadedyrkontroll AS. Utdannet Cand Scient ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen adferdsøkologi. Jobbet i skadedyrbransjen siden 2010.

Mange opplevde et kraftig museår høsten 2020 og videre inn i vintermånedene 2021. Dette var et relativt lokalt museår på Sør- og Østlandet. I all hovedsak er det skogmus som trekker inn i hus og hytter, men av og til også klatremus og markmus.

Mange spør seg nå om hvordan sesongen 2021/2022 kommer til å bli. Dette med drivkreftene bak smågnagerår har vært et diskusjonstema gjennom mange tiår. Det hersker en viss enighet innen forskningsmiljøene om at smågnagersvingninger er et resultat av ytre faktorer, og da først og fremst interaksjoner mellom rovdyr og gnagere eller interaksjoner mellom næringsplanter og gnagere. Videre er det trolig viktig at sommeren er kort og intens.

Vidar Selås, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har jobbet mer med skogmusene, som jo er de som oftest tar seg inn i hus og hytter. Skogmusene får gjerne et toppår året etter at grana har hatt god frøsetting. Dette kan være drivkraften bak toppåret for småskogmus høsten 2020, for i 2019 var det er godt frøår for grana. Det var det ikke i 2020. Man kan derfor forvente mindre skogmus nå i 2021 enn det det var i 2020. Det er også andre faktorer som spiller inn. Det kan man lese mer om i Vidar Selås sin rapport.
Selås, V. 2020. Frøsetting hos eik, gran og blåbær som grunnlag for museprognoser. Vurderinger basert på en 100-års oversikt fra Aust-Agder. - MINA fagrapport 64. 89 s.

Nå skriver Seniorrådgiver Kjersti Bakkebø Fjellstad ved Nibio at det er god blomstring av gran på Østlandet og nordafjells i år (2021). Frøene er vanligvis modne i september/oktober, så hva som da skjer med skogmusene i 2022 vil tiden vise.

Det blir spennende å se hvordan gnagersesongen blir i år. I 2020 ble det en hektisk høst for både forsikring- og skadedyrbransjen. Mye tyder på at det vil være mindre skogmus nå i 2021, men at klatremus kanskje fremdeles vil holde seg oppe, og kanskje til og med øke.

Smågnager

Foto: Vidar Selås

Så hva burde man gjøre for å unngå å få disse gnagerne inn i huset eller hytta?

Fysisk sikring av bygget FØR sesongen er i gang som er det viktigste du gjør for å forhindre at smågnagere finner veien inn i hus, hytter og andre bygg.

Mus kommer seg inn i bygg fra omkringliggende terreng. Det vanligste er at de kommer inn nært bakkenivå, men under spesielle omstendigheter kan man heller ikke utelukke at de kommer seg inn høyere opp på bygger. En liten mus trenger ikke mer enn en sprekk på 6mm for å komme seg inn!

Brunrotte er også en smågnager, men opptrer ikke med de samme jevnlige syklusene som mange av de andre smågnagere. Brunrotta påvirkes mer av andre faktorer, og her er særlig tilknytningen til kloakk og avfallshåndtering viktig. Det har vært en del innslag i media om at Covid-19 pandemien har påvirket rottebestanden. Det stemmer. Når samfunnet, og særlig restauranter stengte ned, så fant de mindre mat i sentrumsnære strøk. Rottene trakk mer til områdene der vi oppholdt oss – hjemme! Egentlig veldig logisk, det var jo der de fant mat. De som ble igjen i sentrum ble gjerne mer synlige fordi de søkte mat andre steder. Rotter som lever over bakken bruker de samme inngangene som mus, men de trenger en litt større åpning, omtrent 12mm.

Det er ikke alltid å lett å finne inngangene. NOKAS Skadedyrkontroll har dyktige teknikere som er trenet på å lete etter inntrekksveier for gnagere. De står klare for å hjelpe deg!

Det typiske er at gnagerne kommer seg inn via sprekker i grunnmur, opp under kledning eller inn via hjørnekasser. Klatreplanter eller grener som henger inn over tak er nesten som stiger for smågnagere, så da kan de finne innganger høyere opp på bygget også. Det finnes et bredt utvalg av produkter man kan bruke for å sikre bygg, men pass på at du gjør det riktig og grundig nok. Vi bruker helst ordet sikring, og ikke tetting. Gjør du det for tett, kan du nemlig få problemer med fukt.

Kjellervinduer og dører må sitte tett inn mot karmer, og ventilasjonsåpninger bør sikres med metallnett.

Rørgjennomføringer sikres med betong, galvaniserte plater, eller andre gode sikringsprodukter. Sluk sikres med rist.

Å sikre et bygg for rotte innebærer mye av de samme tingene som for mus, i hvert fall når det gjelder rotter som lever over bakken. I skadedyrbransjen opplever vi allikevel at det som oftest er snakk om defekter i forbindelse med avløpsrør når rotta etablerer seg inne bygg. Det er derfor viktig at man vedlikeholder og inspiserer rørene sine med jevne mellomrom. Ikke kast matrester i toalettet! Da inviterer du skadedyrene tett på. Det kan bli liggende mat og dannes fettavleiringer inne i rørene.

Du bør også tenke på hvordan det ser ut rundt bygget. Unngå å lagre ting langs husvegg, under terrasser og liknende. Høy vegetasjon bør også unngås. Dette skaper skjuleplasser for smågnagere. Nedfallsfrukt bør ikke bli liggende.

Det er viktig å tenke på at det er du som eier av hus eller hytta som er ansvarlig for det daglige vedlikeholdet av bygget. Det vil derfor være lønnsomt for deg å jobbe forebyggende. Gjør de rette tiltakene FØR gnagerne finner veien inn!